Algemene voorwaarden downloaden klik dan hier.

Algemene voorwaarden Brandpreventie en Asbestsanering Zuid B.V.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1. BAZ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
Brandpreventie en Asbestsanering Zuid B.V. gevestigd te (6433 KC) Hoensbroek en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14128326.
2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die BAZ een opdracht heeft gegeven of anderszins een
overeenkomst met BAZ aangaat.
3. Partijen: BAZ en Opdrachtgever tezamen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die BAZ aan Opdrachtgever verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
5. Voor zover algemene voorwaarden van Opdrachtgever van toepassing worden verklaard,
geldt dat deze uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of
nietig zijn, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.
7. BAZ is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.


Artikel 2. Offertes
1. Offertes van BAZ zijn gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende 30 dagen, tenzij in het
aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes van BAZ aan woningverenigingen zijn gedagtekend en gelden ingaande die dag tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin ze zijn afgegeven, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van aan BAZ verstrekte gegevens,
waarop BAZ haar aanbieding baseert.
3. Een aanbod en de daarin genoemde prijzen, tarieven en levertijden gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.
4. Mondelinge toezeggingen door BAZ zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn
bevestigd.
5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden BAZ niet.
6. Opdrachtgever dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor
eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van BAZ.


Artikel 3. Kosten
1. Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in Euro’s en exclusief btw,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij
de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken of door de overheid opgelegde heffingen wijzigen, is
BAZ gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen.
3. Indien de uitvoering van werkzaamheden buiten de schuld van BAZ wordt belemmerd of vertraagd, is
BAZ gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Meer- of minderwerk zal worden verrekend volgens de tussen BAZ en Opdrachtgever overeengekomen
prijzen en afspraken.


Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat het aanbod van BAZ schriftelijk door Opdrachtgever is
geaccepteerd. Het geldende inventarisatierapport maakt onderdeel uit van de overeenkomst en bevat
de condities en randvoorwaarden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
3. Indien Opdrachtgever na uitgebreide voorbereidende werkzaamheden door BAZ alsnog
niet tot een overeenkomst overgaat, is BAZ gerechtigd om een redelijke vergoeding voor de
precontractuele werkzaamheden in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. De kosten voor de aanmaak van het bezit in het Landelijk Asbestvolgsysteem, het laten opstellen van
het inventarisatierapport en de aanvraag en behandeling van de sloopmelding komen voor
rekening van Opdrachtgever.
5. De overeenkomst wordt naar het beste kunnen en met redelijk te verwachten zorgvuldigheid
uitgevoerd. De verplichting van BAZ tot de juiste uitvoering van de overeenkomst beperkt zich tot de
verwijdering van de toxische en gevaarlijke (bouw)materialen die BAZ bekend waren bij het
aangaan van de overeenkomst. BAZ is in geen geval gehouden om in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst toxische en gevaarlijke (bouw)materialen te verwijderen waarvan de aanwezigheid pas blijkt uit de eindbeoordeling die wordt verricht en waarvan de resultaten kennelijk niet zijn toe te schrijven aan de Opdrachtgever of BAZ bij het aangaan van de overeenkomst. De eindbeoordeling wordt verricht door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium en is bindend.
6. Opdrachtgever is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde
gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door BAZ ter beschikking is gesteld.
7. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is BAZ gerechtigd om derden in te schakelen.


Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst.

2. Opdrachtgever zorgt voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de
overeenkomst wordt uitgevoerd zonder dat hieraan voor BAZ kosten zijn verbonden. Indien reeds
afspraken zijn gemaakt over deze maatregelen, is BAZ niettemin gerechtigd om op ieder gewenst
moment aanvullende eisen te stellen wanneer de omstandigheden daartoe nopen.
3. Opdrachtgever verschaft BAZ en de door haar ingeschakelde derden op de overeengekomen data
en tijden toegang tot de locatie waar (voorbereidende) werkzaamheden moeten worden
verricht.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat BAZ en de door haar ingeschakelde derden op de locatie waar
werkzaamheden moeten worden verricht beschikken over de in redelijkheid gewenste voorzieningen (zoals water, riool, gas en elektriciteit) zonder dat hieraan voor BAZ kosten zijn verbonden.


Artikel 6. Facturatie en betaling
1. Facturatie door BAZ aan Opdrachtgever geschiedt wekelijks. De betalingstermijn is 30 dagen na
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. BAZ kan een aanbetaling op door Opdrachtgever te betalen bedragen verlangen.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de betaling van de facturen van BAZ op te schorten of deze te
verrekenen uit welke hoofde dan ook.
4. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van BAZ gestelde bank- of girorekening,
dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van Opdrachtgever.
5. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder
dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is Opdrachtgever wettelijke
(handels)rente verschuldigd.
6. Bij niet-tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het
bijbehorend Besluit.


Artikel 7. Levering en risico
1. Overeengekomen leveringstermijnen, zoals opgenomen in de offerte, kunnen niet worden
beschouwd als fatale termijnen. Indien BAZ de overeengekomen prestatie niet of niet-tijdig levert,
moet Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen
om alsnog te leveren.
2. Overschrijding van de levertermijn geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te
ontbinden. Evenmin verplicht overschrijding van de levertermijn BAZ tot het vergoeden van schade aan
Opdrachtgever.
3. Indien BAZ afhankelijk is van nader door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, begint de
levertermijn te lopen op het moment dat BAZ die gegevens volledig heeft ontvangen.
4. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door een
omstandigheid die voor risico van Opdrachtgever komt, dan komen de daarmee gepaard gaande
kosten voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 8. Opschorting en ontbinding
1. BAZ is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. BAZ bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst BAZ ter kennis gekomen omstandigheden die goede
grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er
goede grond te vrezen bestaat dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. BAZ is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de Opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor
heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
3. BAZ is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever surseance van betaling
verzoekt of deze aan Opdrachtgever wordt verleend, ingeval Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een
verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te
voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-
)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
4. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot
niet heeft voldaan, is de BAZ gerechtigd de werkzaamheden voor Opdrachtgever direct op te
schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.


Artikel 9. Klachten en reclame
1. Opdrachtgever is verplicht direct na de levering te onderzoeken en te beoordelen of het geleverde
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
2. Reclames over door BAZ geleverde werkzaamheden dienen binnen 5 dagen nadat deze bekend zijn
geworden dan wel bekend hadden kunnen zijnAlgemene voorwaarden Brandpreventie en Asbestsanering Zuid B.V. schriftelijk ter kennis van BAZ te zijn gebracht. Bij gebreke van een tijdige uitoefening van het
reclamerecht komen vorderingsrechten uit dien hoofde te vervallen.
3. Reclames ter zake een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van
BAZ te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Opdrachtgever geacht de factuur te
hebben aanvaard.


Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. BAZ kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is
van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan
worden toegerekend;
b. enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
2. BAZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BAZ is uitgegaan van door
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
3. In geen geval is BAZ aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat Opdrachtgever het door BAZ geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
4. Noch BAZ zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens Opdrachtgever
aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
5. BAZ is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever of door hem
ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
6. Indien BAZ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BAZ beperkt
tot het bedrag van de door de verzekeraar van BAZ gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval
niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid
van BAZ beperkt tot maximaal de aanneemsom.
7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens BAZ
vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit
voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens BAZ kan aanwenden.


Artikel 11. Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft BAZ het recht de overeenkomst schriftelijk te
ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever voor een redelijke termijn op
te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van BAZ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:
een niet-toerekenbare tekortkoming van BAZ, van de door hem ingeschakelde derden of
toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van BAZ.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van BAZ zullen onder meer
worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, de intrekking van vergunningen, wetswijzigingen, stakingen binnen de
organisatie van BAZ en/of van Opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring
van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen,
bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of
telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transport-moeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet
Opdrachtgever in ieder geval zijn verplichtingen jegens BAZ tot aan dat moment nakomen.


Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van BAZ.